WORKSHOPS, LEZINGEN, OPLEIDING

 

Workshop:                   De motorische ontwikkeling in relatie tot de samenwerking van

                                          de hersenhelften en leef- en leergedrag 

Datum:                                     Wordt nog gepland

Tijd:                                         ± 9.30 - ± 15.30 uur. U bent vanaf 9.00uur welkom.

 

 

Workshop:                  De visuele waarneming in relatie tot de samenwerking van

                                         de hersenhelften en leef- en leergedrag

Datum:                                    Zaterdag 14 september 2024

Tijd:                                        ± 9.30 - ± 15.30 uur. U bent vanaf 9.00uur welkom.
Prijs:                                       125 euro, inclusief koffie of thee, exclusief lunch

Locatie:                                   De Groene Hoven (zaal 2)

                                               Koninginnelaan 280

                                               7315EE Apeldoorn

 

Het volgen van bovenstaande 2 workshops is voorwaarde voor de toelating tot de Opleiding Coach Corpus Callosum Methode.

 

Interactieve lezing:    Scheelkijken en lui-oog.  Oorzaak, gevolg en behandeling

Datum:                                   Wordt nog gepland

Tijd:                                        ± 9.30 - ± 12.00 uur  U bent vanaf 9.00 uur welkom.

 

Opleiding:                   Beroepsopleiding tot Coach Corpus Callosum Methode

Datum:                                   Wordt nog gepland

 

Het volgen van de workshops motorische ontwikkling en visuele vaardigheden is voorwaarde voor de toelating tot de Opleiding Coach Corpus Callosum Methode.

 

Informatie over de inhoud van deze workshops/lezing/opleiding vindt u onder de inschrijf- en betaalgegevens op deze pagina

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving
Wanneer u een workshop/lezing of opleiding wilt meemaken, kunt u zich vanaf heden inschrijven door middel van een email naar info@corpuscallosummethode.com en het overmaken van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening. Wanneer uw betaling binnen is, ontvangt u van ons per mail de factuur.

Wanneer u na inschrijving onverhoopt toch niet kunt komen, laat ons dit dan minimaal 1 maand voor de betreffende datum weten, na die datum is uw inschrijving in principe definitief.

Plaatsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling.


Betaalgegevens
IBAN:  NL78 INGB0002754095
BIC   :  INGBNL2A
Ten name van CM Hulsman-Krul, Eerbeek
Vermeld bij de inschrijving uw naam, adres en uw (mobiele) telefoonnummer*.
Na binnenkomst van de betaling ontvangt u van ons per mail de factuur.

 

* Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INHOUD VAN DE WORKSHOPS/INTERACTIEVE LEZING/BEROEPSOPLEIDING

 

De motorische ontwikkeling in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften en leef- en leergedrag 

 

Tijdens deze workshop zullen we het hebben over 'volledige lateralisatie': wat wordt er onder verstaan, hoe wordt het bereikt en waarom is het bereiken ervan zo belangrijk....

De aandacht gaat bij de hele workshop vooral uit naar de wisselwerking tussen de motoriek en de hersensamenwerking en naar het effect hiervan op het leef- en leergedrag.

 

In de ochtend zullen we vooral informatie vergaren door te luisteren, kijken en vragen te stellen, maar ook door zelf te ervaren.

Aan bod zullen komen

- optologie

- opbouw van de motorische ontwikkeling

- volledige lateralisatie

- uitvoeren en duiden van de lateralisatie-testjes (zelf ervaren en observeren)

- dominantie- en voorkeurspatronen (in therorie en in de praktijk) 

- de specialisaties van de beide hersenhelften

 

In de middag zullen we leren door zelf te ervaren en te observeren hoe anderen het doen.

I krijgt daarbij veel aanwijzingen hoe u ervoor kunt zorgen dat (de) motorische oefeningen maximaal effect zullen hebben op de samenwerking van de lichaamshelften, maar vooral ook op de samenwerking van de hersenhelften!

Het boek Corpus Capllosum Methode Deel I zal daarbij als leidraad fungeren, maar er is ook tijd en plaats ingeruimd voor oefeningen die niet in het boek zijn opgenomen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De visuele waarneming in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften en leef- en leergedrag

 

Tijdens deze workshop gaan we horen, zien en ervaren wat de diverse visuele vaardigheden inhouden en hoe ze samenhangen met de manier waarop we informatie opnemen, verwerken, onthouden en 'terughalen' uit onze herinnering. Er is veel materiaal aanwezig om de theorie te ondersteunen.

Hóe we kijken is bepalend voor wat we zien, en wát we zien, is bepalend voor hoe we in het leven staan en hoe we leren.

Stel je open, leef je in en stel vragen, zo zullen we er met elkaar een mooie leerzame dag van maken!

 

Aanvullende informatie

Tijdens de motorische ontwikkeling leren we ons bewegen, staande te houden en te oriënteren in het veld van zwaartekracht, ruimte en tijd. De motorische vaardigheden die we daarbij ontwikkelen vormen de basis van de ontwikkeling van ons visueel systeem: bij elke activiteit in de ruimte, wordt de lichamelijke ervaring gekoppeld aan de visuele ervaring die tijdens die activiteit wordt opgedaan. 

Wanneer we bijvoorbeeld kruipend een een bepaalde afstand overbruggen, dan verbinden de hersenen de informatie die ze via deze activiteit krijgen - zoals bijvoorbeeld over de lichaamshouding, de afgelegde afstand en de tijd die daarvoor nodig was - aan de verandering van de oogstand.

Op deze manier leren we onder meer de ogen richten, afstanden schatten en diepte zien.

Wanneer de motorische ontwikkeling goed verlopen is, is het niet meer het lichaam dat de ogen door de ruimte loodst, maar zijn het de ogen die het lichaam sturen. Dit is vooral zichtbaar in de ontwikkeling van de handmotoriek

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interactieve lezing

SCHEELKIJKEN (STRABISME) EN LUI-OOG (AMBLYOPIE) in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften

Doelgroep  Deze interactieve lezing is vooral bestemd voor ouders die te maken hebben of hebben gehad met dit visuele probleem bij henzelf of bij hun kind. Maar iedereen die meer over dit onderwerp wil weten is van harte welkom.

Locatie  Apeldoorn of omgeving

 

In het kort: de inhoud van deze lezing

Kijken gebeurt op het niveau van de ogen, zien gebeurt op het niveau van de hersenen.

De ogen kunnen gezien worden als het gereedschap van de hersenen, maar de voortdurende uitwisseling van informatie tussen de ogen en de hersenen bepaalt uiteindelijk wát we zien en hóe we het zien.

Tijdens deze lezing gaan we – op het niveau van de ogen en op het niveau van de hersenen - bekijken hoe het traject van kijken naar zien verloopt. Het zal duidelijk worden waar en waarom het mis gaat als er sprake is van scheelkijken en/of een lui oog.

Aan de hand van onze bevindingen gaan we na of en waarom de Corpus Callosum Methode een mogelijk alternatief kan zijn voor opereren en/of afplakken.

 

SCHEELKIJKEN en een LUI-OOG

Bij scheelkijken is een van de ogen niet goed gericht op hetgeen waarnaar gekeken wordt.

Het gevolg is dat er een dubbelbeeld wordt waargenomen (al is het kind zich daar niet altijd bewust van).

Wanneer de hersenen op den duur het beeld van het afwijkende oog gaan onderdrukken, leidt dit tot het ‘lui’ worden van dat oog.

Scheelkijken heeft zelden een medische oorzaak, zoals spierzwakte of een oogziekte.

Scheelkijken is niet alleen een cosmetisch probleem, maar kan voor veel visuele stress en vermoeidheid zorgen.

De oorzaak van scheelkijken is tot op heden onbekend, hoewel oogartsen het erover eens zijn dat de oorzaak in de hersenen moet liggen.

De huidige behandeling van scheelkijken is dan ook gericht op het symptoom: door een operatieve ingreep wordt de spanning op de oogspiertjes zo aangepast, dat het afwijkende oog de goede positie inneemt.

Bij het voorkomen of behandelen van een lui oog wordt het goede oog afgeplakt, waardoor het afwijkende oog gedwongen wordt om te kijken.

Zowel bij de operatie als bij het afplakken wordt ervanuit gegaan dat als het niet baat, het ook niet schaadt.

Of dit ook werkelijk het geval is, valt te bezien…. en zal ons tijdens deze lezing duidelijk worden.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beroepsopleiding    COACH CORPUS CALLOSUM METHODE

Inhoud van deze opleiding  (theorie en veel praktijk)

 

Leerproblemen, visuele problemen en emotionele problemen in relatie tot:

- de motorische  ontwikkeling

- de samenwerking tussen beide hersenhelften 

- de visueel-ruimtelijke ontwikkeling 

- visuele screening en therapie 

- werken met de Corpus Callosum Methode 

 

DE VISUEEL-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN HET KIND

De basis van de ontwikkeling van onze visuele waarneming wordt gelegd tijdens de motorische ontwikkeling: we leren ons te bewegen, staande te houden en te oriënteren in het veld van zwaartekracht, ruimte en tijd. Bij elke activiteit in de ruimte, wordt de lichamelijke ervaring gekoppeld aan de visuele ervaring die tijdens die activiteit wordt opgedaan.

Wanneer we bijvoorbeeld kruipend een bepaalde afstand overbruggen, dan verbinden de hersenen de informatie over de verandering van de oogstand tijdens deze activiteit, aan de informatie die ze krijgen via de motoriek over bijvoorbeeld de afgelegde afstand en de tijd die daarvoor nodig was.

Zo leren we ondermeer onze ogen richten en diepte zien.

Na een goed doorlopen motorische ontwikkeling (volledige lateralisatie) is het niet meer het lichaam dat de ogen door de ruimte loodst, maar zijn het de ogen die het lichaam sturen.

In deze opleiding gaan we ons  bezig houden met de visueel ruimtelijke ontwikkeling van het kind. We zullen horen, zien en ervaren wat de diverse motorische en visuele vaardigheden inhouden en hoe ze samenhangen met de manier waarop we informatie opnemen, verwerken en weergeven.

Tevens leren we hoe we de motorische, ruimtelijke en visuele vaardigheden met oefenen kunnen verbeteren. De basis hiervoor vinden we in de Corpus Callosum Methode, maar wat we gaan leren gaat dieper en verder dan in het boek  Corpus Callosum Methode Deel I beschreven is.
Hóe we kijken is bepalend voor wàt we zien, en wat we zien is bepalend voor hoe we in het leven staan en hoe we leren.

Na het volgen en succesvol afronden van deze opleiding kunt u zelfstandig een praktijk voor visuele training/therapie voeren, terwijl u voor de technische kant van het visuele gedeelte zonodig samenwerkt met een functioneel optometrist.

U wordt bij mij geregistreerd als Coach Corpus Callosum Methode  en u mag het bijbehorende logo gebruiken. 

 

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van de volgende boeken

Corpus Callosum Methode Deel II gaat over visuele problemen zoals amblyopie (lui oog) en strabisme (scheelkijken).

Corpus Callosum Methode Deel III zal gaan over alles wat ik in de loop van de jaren heb geleerd over de relatie tussen de samenwerking van de hersenhelften en de lichaamshelften en het effect hiervan op de visuele vaardigheden en de cognitieve, emotionele, sociale en motorische ontwikkeling.

Er zal in dit boek ook ruim aandacht zijn voor visuele screening en visuele therapie. 

 

 


 

 

 

© 2007-2024 C.M. Hulsman-Krul