Home

nieuwetijdskinderen, beelddenken, adhd, dyslexie, leerproblemen, overgevoeligheid, te veel fantasie, te weinig fantasie, faalangst, bedplassen, motorische problemen, concentratieproblemen, gespannenheid, oorontstekingen, scheelkijken, lui oog, verstoorde fixatie disparatie, bijziendheid, verziendheid   


                        Welkom op de website van de Corpus Callosum Methode (www.ccmethode.com)

 

 

 

AANKONDIGING WORKSHOP     zaterdag 14 september van 9.30 - 15.30 uur.


De visuele waarneming in relatie tot hersensamenwerking en leef- en leergedrag. 

 

 

Een MUST voor iedereen die met kinderen werkt! 

 

Meer info: zie betreffende tabblad

Over de Corpus Callosum Methode

De Corpus Callosum Methode is bestemd voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet lekker in hun vel zitten en/of problemen hebben op sociaal, emotioneel, functioneel (bv.visueel of auditief), motorisch of cognitief gebied.


Voorbeelden hiervan zijn leerproblemen, beelddenken, adhd, dyslexie, overgevoeligheid, te veel fantasie, te weinig fantasie, faalangst, bedplassen, motorische problemen, concentratieproblemen, gespannenheid, oorontstekingen, scheelkijken, lui oog, problemen met fixatie disparatie, bijziendheid, verziendheid.

Wanneer er sprake is van psychische problemen of ernstige emotionele instabiliteit moet de training onder deskundige begeleiding plaatsvinden.

Veel van genoemde problemen vinden hun oorzaak in, of worden versterkt door onvoldoende samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft.
Een optimale samenwerking tussen de beide hersenhelften is alleen mogelijk als de ene hersenhelft niet te dominant is ten opzichte van de andere hersenhelft en als het corpus callosum, de bundel zenuwvezels die de hersenhelften met elkaar verbindt, goed werkt.

Wanneer beide hersenhelften goed samenwerken is het makkelijker om prikkels en informatie te verwerken, dit komt het leren, het functioneren en het welbevinden ten goede.

De samenwerking van de hersenhelften kunnen we verbeteren door specifieke motorische en visuele oefeningen te doen die de werking en samenwerking van de lichaamshelften verbeteren.

 

 

Waaruit bestaat de Corpus Callosum Methode

Er is een wisselwerking tussen de motorische ontwikkeling en de hersenontwikkeling.
Wanneer er een probleem is met de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, is het mogelijk om de hersensamenwerking te verbeteren door middel van de motoriek en de sensomotoriek (motorische oefeningen gericht op de zintuigen, zoals bijvoorbeeld oogoefeningen).
De Corpus Callosum Methode Deel I bevat een volledig programma van motorische en sensomotorische oefeningen. Dit programma volgt stap voor stap de opbouw van de natuurlijke motorische ontwikkeling met als 'eindpunt' volledige lateralisatie.

De oefeningen stimuleren de aansturing van het lichaam vanuit elke hersenhelft apart en vanuit beide hersenhelften samen, waardoor het corpus callosum, de bundel zenuwvezels die de verbinding tussen de hersenhelften vormt, wordt geactiveerd.

Hoe meer zenuwvezels er in het corpus callosum gestimuleerd worden (herhaling is hierbij essentieel!) hoe meer actieve en dus bruikbare verbindingen er tussen de linkerhersenhelft (ratio) en de rechterhersenhelft (gevoel) zijn.
Dit is erg belangrijk voor de mogelijkheid tot samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Een goede samenwerking maakt het gemakkelijker om prikkels en informatie te verwerken, zowel op intellectueel en auditief gebied (overwegend de lhh) als op gevoelsmatig en visueel gebied (overwegend de rhh).


Omdat veel leerproblemen gerelateerd zijn aan visuele vaardigheden, is er speciale aandacht voor oogtestjes en oogoefeningen in de Corpus Callosum Methode.
 

Een schijnbaar goede motoriek en toch problemen met de hersensamenwerking

Soms is er duidelijk sprake van een probleem met de motoriek, maar ook kinderen waarbij op het eerste gezicht niets mis is met de motoriek, kunnen problemen hebben met de samenwerking van de hersenhelften.
Let op: de meeste problemen met de samenwerking van de hersenhelften komen juist voor bij kinderen die kort gekropen hebben en vroeg gingen lopen, snel een duidelijke voorkeur voor een hand hadden en/of snel een doeltreffende fijne motoriek ontwikkelden.
 

Beelddenken en dyslexie (woord- of leesblindheid)

Veel kinderen die 'beelddenker' zijn of als 'dyslectisch' zijn gediagnostiseerd, hebben een dominante rechterhersenhelft. Een dominante rechterhersenhelft brengt een eigen leer- en leefstijl met zich mee en biedt zowel voor- als nadelen.
Problemen ontstaan echter pas als de rechterhersenhelft te dominant is ten opzichte van de linkerhersenhelft, zodat de samenwerking moeizaam is.

In samenhang hiermee blijkt de balans tussen waarnemen (centraal zicht) en voorstellen (perifeer zicht) niet in orde te zijn: vaak gaat het voorstellen (zich een beeld vormen/fantasie) boven het nauwkeurig waarnemen.
Een nauwkeurige waarneming is van groot belang in het onderwijs.

De samenwerking van de hersenhelften kunnen we verbeteren door specifieke motorische oefeningen te doen die gericht zijn op volledige lateralisatie.
Er ontstaat tevens een balans tussen nauwkeurig waarnemen en voorstellen)

Visuele vaardigheden

Bij beelddenken, dyslexie maar ook bij andere leerproblemen is er vaak sprake van een inefficiënte visuele waarneming: er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met de oogbewegingen en/of met het richten en gefixeerd houden van de ogen.
Ook kan er sprake zijn van een te beperkt vermogen tot scherpstellen (accommodatie) of het samenvoegen van de beelden van beide ogen tot 1 beeld (fusie).

Deze problemen kunnen er stuk voor stuk toe bijdragen dat het beeld dat waargenomen wordt, onrustig of onduidelijk is: letters en woorden kunnen bijvoorbeeld 'dansen', van plaats verwisselen, dubbel gezien worden of afwisselend wazig/scherp zijn.
Het is te begrijpen dat dit zeer vermoeiend is, onzeker maakt en het opnemen en verwerken van informatie moelijk maakt.

In de Corpus Callosum Methode Deel I zijn naast de motorische oefeningen om de hersensamenwerking, de samenwerking van de lichaamshelften en de ogen te verbeteren,  ook speciale oogoefeningen te vinden die de visuele vaardigheden en dus de visuele waarneming verbeteren.


De Corpus Callosum Methode Deel I is geschikt voor alle leeftijden

Op dit moment is het volledige oefenprogramma voor kinderen van ongeveer 4 tot en met 12 jaar in boekvorm beschikbaar: Corpus Callosum Methode Deel I ISBN 978-9-0812-1751-4.
Omdat de grote lijn en het merendeel van de oefeningen voor elke leeftijd geschikt, is Deel I met enkele kleine aanpassingen echter heel goed te gebruiken voor personen ouder dan 12 jaar.
Wanneer er sprake is van psychische problemen of ernstige emotionele instabiliteit moet de training onder deskundige begeleiding plaatsvinden.


Met kinderen jonger dan 4 jaar (vanaf ongeveer 2,5 jaar) kan ook een start met het oefenprogramma uit 'Corpus Callosum Methode Deel I' gemaakt worden.
Met behulp van het boek kan inspiratie opgedaan worden om op een speelse manier de bilateraliteit te bevorderen.
Daarbij reageren heel jonge kinderen snel op de aangeboden oefeningen: zij staan nog aan het begin van hun motorische ontwikkeling en hebben weinig af te leren.
De kans is groot dat de bal al vrij snel 'de goede kant' op gaat rollen, waardoor de natuurlijke ontwikkeling het overneemt en niet het hele oefenprogramma doorgewerkt hoeft te worden.

Voor personen ouder dan 12 jaar is het oefenprogramma uit 'Corpus Callosum Methode Deel I' ook geschikt. Het aantal keren dat een opdracht herhaald moet worden, moet dan bij voorkeur verdubbeld worden. Het geplande boek speciaal voor (jong) volwassenen zou wat meer uitbreidingen en wat minder 'speelse' oefeningen bevatten en de tekeningen en aanspreektoon zouden anders zijn.
Wanneer er sprake is van psychische problemen of ernstige emotionele instabiliteit moet de training onder deskundige begeleiding plaatsvinden.

 

Workshops, lezingen, cursussen en opleidingen
Info: zie tabblad in het menu bovenaan de pagina
Inschrijven mogelijk via deze site.

ONDERWERP VAN DE WORKSHOPS
1. De motorische ontwikkeling in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften en leef- en leergedrag
2. De visuele vaardigheden in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften en leef- en leergedrag

Het volgen van deze 2 workshops is voorwaarde voor de toelating tot de opleiding tot Coach Corpus Callosum Methode

INTERACTIEVE LEZING
Scheelkijken (strabisme) en lui oog (amblyopie) in relatie tot de samenwerking van de hersenhelften

OPLEIDING TOT COACH CORPUS CALLOSUM METHODE
Opleiding tot Coach Corpus Callosum Methode

Toelatingseis voor deze opleiding is het gevolgd hebben van workshop 1 en 2 (zie hierboven).

 

De laatste aanvullingen/wijzigingen op deze site zijn aangebracht: JUNI  2024

© 2007-2024 C.M. Hulsman-Krul